HPF-007 Hypnosis Real Face 7

HPF-007 Hypnosis Real Face 7

Duration: Runtime: 135 minutes

Label: Saimin Sugao

Maker: Saimin Kenkyuusho

Idols: Hatsumi Saki, Itano Yuki, Miyashita Tsubasa, Mukai Ren, Sawamura Reiko, Sunohara Miki

Genres: Documentary, Gal, Hypnosis, Mature Woman, Prank

Release date: 2013-08-20

l
F
a
c
e
7
H
P
F
-
0
0
7
H
y
p
n
o
s
i
s
R
e
a