PPB-012 8 PRESTIGE PREMIUM BEST Time Miu Fujisawa

PPB-012 8 PRESTIGE PREMIUM BEST Time Miu Fujisawa

Duration: Runtime: 480 minutes

Label: Prestige Premium Best

Maker: Prestige Premium Best

Idols: Fujisawa Miwa

Genres: Best Omnibus, Solowork

Release date: 2012-11-09

R
E
M
I
U
M
B
E
S
T
P
P
B
-
0
1
2
8
P
R
E
S
T
I
G
E
P