WDI-034 Dorisha~tsu! ! Kana Tsuruta

WDI-034 Dorisha~tsu! ! Kana Tsuruta

Duration: Runtime: 130 minutes

Director: Ichinose Kurumi

Label: Id

Maker: Id

Idols: Tsurata Kana

Genres: Bukkake, Cum, Solowork

Release date: 2013-08-02

!
K
a
n
a
T
s
u
r
W
D
I
-
0
3
4
D
o
r
i
s
h
a
~
t
s
u
!